ปีการศึกษา 2564

ตัวบ่งชี้ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564
เอกสารหลักฐาน

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

1.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศเลขที่ 0024/2564 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2564

1.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

1.1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

1.1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

1.1.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เลขที่ 0905/2564 สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

1.1.6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบข้อสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เลขที่ 0118/2565 สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

1.1.7 รายงานการประชุม การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล ครั้งที่1/2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษจากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ

1.2.1 แผนพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2563 – 2566

1.2.2 แผนพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2565 – 2568

1.2.3 http://looc.lru.ac.th/

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

1.3.1 แผนพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2563 – 2566

1.3.2 แผนพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2565 – 2568

1.3.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสำหรับศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565 หมายเลขโครงการ 650205306

1.3.4 โครงการสอบวัดระดับและปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมายเลขโครงการ 650025024

1.3.5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 หมายเลขโครงการ 650025022

1.3.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสู่การทดสอบภาษาอังกฤษตาม เกณฑ์มาตรฐาน CEFR หมายเลขโครงการ 650025023

1.3.7 ตัวอย่างข้อสอบและแบบทดสอบย่อยตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ  CEFR  Basic 3 / Intermediate 2

4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป

1.4.1 แผนพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2563 – 2566

1.4.2 แผนพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2565 – 2568

1.4.3 รายงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

1.4.4 รายงานการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 เทียบเกณฑ์มาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

1.4.5 รายงานผลการดำเนินการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ

1.5.1 รายงานการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 เทียบเกณฑ์มาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย