ELLIS REPORT

ELLIS Basic Course

LG01

LG06

LG11

LG16

LG21

LG26

LG02

LG07

LG12

LG17

LG22

LG27

LG03

LG08

LG13

LG18

LG23

LG28

LG04

LG09

LG14

LG19

LG24

LG29

LG05

LG10

LG15

LG20

LG25

LG30

เงื่อนไข สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2/2562

  1. นักศึกษาต้องมีเวลาในการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม ELLIS Basic Course ที่ห้องปฏิบัติทางการภาษา 302 ชั้น 3  อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

  2. นักศึกษาต้องเข้าฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองเท่านั้น และห้ามไม่ให้นักศึกษาใช้รหัสของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตนเองโดยเด็ดขาด บทลงโทษสำหรับนักศึกษาที่ฝ่าฝืน จะไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมในการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยการลบรายชื่อออกจากระบบ

  3. นักศึกษาต้องเข้าฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม ELLIS Basic Course ให้ครบตามจำนวนชั่วโมงฝึกที่กำหนด ก่อนวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

  4. นักศึกษาสามารถดูรายงานการฝึกของตนเองได้ที่เว็ปไซต์ศูนย์ภาษา  ทุกวันจันทร์

  5. คู่มือการใช้เบื้องต้น

  6. เอกสารแนะนำโปรแกรม ELLIS

  7. ตารางห้องปฏิบัติการทางภาษา 302 วันที่ 20 ม.ค. 63 ถึง 2 ก.พ. 63