ELLIS REPORT

ELLIS Basic Course

LG01

LG06

LG11

LG16

LG02

LG07

LG12

LG17

LG03

LG08

LG13

LG18

LG04

LG09

LG14

LG19

LG05

LG10

LG15

LG20

เงื่อนไข สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2/2562

  1. นักศึกษาต้องมีเวลาในการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม ELLIS Basic Course ที่ห้องปฏิบัติทางการภาษา 302 ชั้น 3  อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

  2. นักศึกษาต้องเข้าฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองเท่านั้น และห้ามไม่ให้นักศึกษาใช้รหัสของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตนเองโดยเด็ดขาด บทลงโทษสำหรับนักศึกษาที่ฝ่าฝืน จะไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมในการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยการลบรายชื่อออกจากระบบ

  3. นักศึกษาต้องเข้าฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม ELLIS Basic Course ให้ครบตามจำนวนชั่วโมงฝึกที่กำหนด ก่อนวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

  4. นักศึกษาสามารถดูรายงานการฝึกของตนเองได้ที่เว็ปไซต์ศูนย์ภาษา  ทุกวันจันทร์

  5. คู่มือการใช้เบื้องต้น

  6. เอกสารแนะนำโปรแกรม ELLIS

  7. ตารางห้องปฏิบัติการทางภาษา 302 เดือนมีนาคม 63