ประวัติศูนย์ภาษา

อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิรลงกรณอาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิรลงกรณ

          ศูนย์ภาษา ได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543 เดิมใช้สถานที่ร่วมกับภาควิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งต่อมาคือ โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานเป็นของตนเองและความจำเป็นที่ต้องใช้บุคลากรร่วมกับโปรแกรมภาษาอังกฤษ ต่อมาสถาบันราชภัฏเลยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งใช้เป็นอาคารรวมของศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา การก่อสร้างอาคารเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2545 ศูนย์ภาษาจึงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2545 เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและวิทยบริการ โดยแบ่งส่วนงานรับผิดชอบภายในศูนย์ออกเป็น 5 ส่วนงาน ดังนี้ งานบริหารและวางแผน งานวิชาการและบริการศึกษา งานพัฒนาเกณฑ์การศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ และงานเลขานุการและประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2546 – 2547 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ปรับโครงสร้างการบริหารศูนย์ภาษาใหม่ โดยให้ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวัฒนธรรมและแบ่งสายงานภายในศูนย์ภาษาเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการ

พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่สถาบันอุดมศึกษากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ Server พร้อม Software License Windows Server จำนวน 1 เครื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ELLIS (สื่อการสอนภาษาอังกฤษ) จำนวน 40 License เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ELLIS (สื่อการสอนภาษาอังกฤษ) ติดตั้งอยู่ที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา 302 ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา)

พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยให้ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา แบ่งเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายบริหารและวิชาการ ฝ่ายบริการและประชาสัมพันธ์ และฝ่ายเลขานุการ

พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างการบริหาร โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ภายใต้สายการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมีผู้บริหาร คือ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บริหาร 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาและศูนย์ภาษา โดยศูนย์ภาษาได้ปรับโครงสร้างใหม่ให้ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอยู่ในภายใต้สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ฝ่าย 1 งาน ประกอบด้วยฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม ฝ่ายบริการและปฏิบัติการ ฝ่ายธุรการและเลขานุการ และงานวิเทศสัมพันธ์

พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์ภาษาดำเนินการโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรม จำนวน 5 ประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐไต้หวัน สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธาณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินเดีย

พ.ศ. 2557 ได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในส่วนของงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วในการบริหารและปฏิบัติงานงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดูแลงานวิเทศสัมพันธ์

พ.ศ. 2558 ได้มีการย้ายสำนักงานและเปิดทำการที่ชั้น 2 ห้องเรียนเรียนภาษา 204 เพื่อปรับปรุงสำนักงานชั้น 5

พ.ศ. 2559 ได้เปิดทำการที่ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์ภาษามีห้องเรียนภาษาอยู่ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 โดยชั้นที่ 2 แบ่งเป็นห้องเรียนภาษา 201 , ห้องเรียนเรียนภาษาญี่ปุ่น 205 และชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 301 และ 302 , ห้องเรียนภาษา 303 , 304 , 305 , 306 รวมมีห้องเรียนภาษา 6 ห้อง และห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง

พ.ศ. 2560 ได้จัดสอบภาษาอังกฤษ Exit-Exam โดยใช้ข้อสอบของ Cambridge English Placement Test การจัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคลากร และโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ภาษาอาเซียน และได้ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และวัฒนธรรมทางด้านภาษาในต่างประเทศ จำนวน 5 ประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐไต้หวัน สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศเกาหลีใต้ สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่จะจบปีการศึกษา โดยในปี พ.ศ.2561 ได้ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มเติม คือ ประเทศฟิลิปปินส์ และส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลแทนประเทศเกาหลีใต้

พ.ศ. 2561 ศูนย์ภาษาได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 103 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ห้อง Sound Lab จำนวน 3 ห้องเรียน จากมูลนิธิ Blooming Juniper ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และศูนย์ภาษาได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Exit-Exam สำหรับนักศึกษาที่จะจบปีการศึกษา 2561 และจัดการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และมีโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ภาษาอาเซียน โดยได้ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และวัฒนธรรมทางด้านภาษาในต่างประเทศ จำนวน 5 ประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐไต้หวัน สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พ.ศ. 2562 ศูนย์ภาษาดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศและจัดทดสอบทักษะด้านภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2561 และได้จัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1